Branżowa Szkoła II stopnia

(BSII) jest dla osób, które ukończyły Branżową Szkołę I stopnia (BSI) i chcą kontynuować naukę w ramach zawodu zdobytego w poprzednim etapie edukacji (BSI). Po ukończeniu BSII i po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika. Zajęcia prowadzone są dla słuchaczy dorosłych w trybie zaocznym. Cykl kształcenia trwa dwa lata.

Proponujemy następujące kierunki kształcenia:

Technik mechanik

Technik mechanik to specjalista posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu budowy, zasad działania, projektowania maszyn i urządzeń mechanicznych. W związku z rozwojem technologicznym zupełnie zmieniła się charakterystyka zawodowa technika mechanika i pojawiło się wiele nowych specjalizacji w tym zawodzie. Szybki rozwój technik komputerowych sprawił, że zmieniły się przede wszystkim metody projektowania i sposoby obróbki materiałów. Aktualnie na rynku pracy istnieje duże zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę techniczną, w szczególności dotyczy to operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC).

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe:

Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

 

Technik elektryk

Technik elektryk zajmować się może montażem, instalacją i naprawą instalacji elektrycznych, montażem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną; instalowaniem i uruchamianiem maszyn i urządzeń elektrycznych, wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacją oraz naprawą instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych; wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacją oraz naprawą linii napowietrznych i kablowych; przeprowadzaniem konserwacji oraz napraw układów automatyki. Pracować w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną, we wszystkich zakładach wykorzystujących energię elektryczną, zakładach produkujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne, zakładach naprawiających maszyny i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe:

Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

Kierunki zostaną uruchomione po zgłoszeniu się odpowiedniej ilości kandydatów.

Pliki do pobrania:

 

 

 


    Projekt i wykonanie : MyWebFactory