Regulamin rekrutacji do III Liceum Ogólnokształcącego w Żywcu

REGULAMIN REKRUTACJI DO ZSM-E w ŻYWCU na rok szkolny 2023/2024 klasy pierwsze III Liceum Ogólnokształcącego

Rekrutacja do III Liceum Ogólnokształcącego w Żywcu odbywa się drogą elektroniczną.

Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

Kandydaci do III LO samodzielnie tworzą swoje konto do celów rekrutacji na platformie https://slaskie.edu.com.pl

Punkty za oceny uzyskane w szkole podstawowej i szczególne osiągnięcia ucznia będą przyznawane na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 18 listopada 2022r. DZ.U. poz. 2431, które w szczególności przewiduje:

Kryterium

Zasady punktowania

Liczba punktów do uzyskania

wynik egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

Wyniki egzaminu ósmoklasisty przedstawiony w procentach:

z języka polskiego, z matematyki

mnoży się przez 0,35 pkt, czyli z każdego zakresu maksymalnie można uzyskać 35pkt.

z języka obcego nowożytnego

mnoży się przez 0,3 czyli maksymalnie można uzyskać 30 pkt.

100

oceny uzyskane na koniec nauki w szkole podstawowej z języka polskiego oraz matematyki, języka obcego i wychowania fizycznego

celujący: 18 pkt

bardzo dobry: 17 pkt

dobry: 14 pkt

dostateczny: 8 pkt

dopuszczający: 2 pkt

72

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 pkt

7

szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

-

18

osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej)

3 pkt

3

Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji (bez punktów za egzamin ósmoklasisty)

 -

100

Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji (łącznie z punktami za egzamin ósmoklasisty)

 -

200

Przykładowe osiągnięcia:

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów.
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty.
 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 2. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

Absolwenci zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej - Kandydat uzyskuje dodatkowo liczbę punktów za oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o przyjęcie do szkoły;
 2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
 3. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty;
 4. Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (jeśli dotyczy);
 5. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (jeśli dotyczy);
 6. 2 zdjęcia legitymacyjne (opisane na odwrocie: imię nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania).

UWAGA! (kandydaci do III LO – klasa sportowa)

Termin składania wniosków do oddziału sportowego jest krótszy:

od 15 maja do 29 maja 2023.

Po tym terminie nie będzie można już wybrać Szkoły Sportowej!!

Do wniosku należy dołączyć:

-pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego,

-orzeczenie lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej o bardzo dobrym stanie zdrowia i zdolności do uprawiania wybranej dyscypliny sportowej (takie orzeczenie można będzie uzyskać w ZSM-E w dniu przeprowadzenia próby sprawności fizycznej, a następnie dołączyć je do wniosku)

Ponadto warunkiem koniecznym do przyjęcia jest uzyskanie pozytywnego wyniku próby sprawności fizycznej.

Próba sprawności fizycznej składać się będzie z trzech sprawdzianów:

 • bieg wahadłowy 10x5m
 • rzut piłką lekarską 3kg w przód zza głowy
 • wyskok dosiężny.

Próba sprawności fizycznej odbędzie się 30.05.2023 o godz. 9:00.

Należy zgłosić się do sali gimnastycznej w ZSME o godzinie 8:00.

Zaopatrzyć się w strój sportowy i obuwie sportowe.

(dla osób, które z różnych przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpią do sprawdzianu ustalony jest termin dodatkowy 6.06.2023 o godz. 9:00)

UWAGA!

Na odpłatne badanie lekarskie można zgłosić się w ZSM-E w terminie zaplanowanym na próbę sprawności fizycznej tj. 30.05 i 6.06 2023 r. 

Należy posiadać wyniki badania: cukru, morfologii, moczu.

UWAGA!

Dla kandydatów do klasy policyjnej III LO nie przeprowadza się próby sprawności fizycznej

Najważniejsze terminy związane z rekrutacją (zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe art. 154 ust.1 pkt.2, art 161 Dz.U. 2021r. poz. 1082 ze zm.):

1. Rejestracja kandydatów/wybór preferencji

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami

potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

15.05.-29.05.2023

2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.

 30.05.2023 godz. 8:30

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

do 14.06.2023

4. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

23.06. – 10.07.2023

5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 10.07.2023

6. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

do 17.07.2023

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

18.07.2023

8. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, do klas technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

18.07.-25.07.2023

9. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

26.07.2023

10. Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

26.07.2023


  Projekt i wykonanie : MyWebFactory