Regulamin rekrutacji do Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 w Żywcu

REGULAMIN REKRUTACJI DO ZSM-E w ŻYWCU na rok szkolny 2023/2024 klasy pierwsze – Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 

Rekrutacja do Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 w Żywcu odbywa się drogą elektroniczną.

Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Kandydaci BSI Nr 1 samodzielnie tworzą swoje konto do celów rekrutacji na platformie https://slaskie.edu.com.pl

Punkty za oceny uzyskane w szkole podstawowej i szczególne osiągnięcia ucznia będą przyznawane na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 18 listopada 2022r. DZ.U. poz. 2431, które w szczególności przewiduje:

Kryterium

Zasady punktowania

Liczba punktów do uzyskania

wynik egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

Wyniki egzaminu ósmoklasisty przedstawiony w procentach:

z języka polskiego, z matematyki

mnoży się przez 0,35 pkt, czyli z każdego zakresu maksymalnie można uzyskać 35pkt.

z języka obcego nowożytnego

mnoży się przez 0,3 czyli maksymalnie można uzyskać 30 pkt.

100

oceny uzyskane na koniec nauki w szkole podstawowej z języka polskiego oraz matematyki, języka obcego i fizyki

celujący: 18 pkt

bardzo dobry: 17 pkt

dobry: 14 pkt

dostateczny: 8 pkt

dopuszczający: 2 pkt

72

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 pkt

7

szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

-

18

osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej)

3 pkt

3

Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji (bez punktów za egzamin ósmoklasisty)

 -

100

Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji (łącznie z punktami za egzamin ósmoklasisty)

 -

200

Przykładowe osiągnięcia:

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów.
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty.
 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych,
 • organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 2. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.


Absolwenci zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej - Kandydat uzyskuje dodatkowo liczbę punktów za oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

 Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o przyjęcie do szkoły;
 2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
 3. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty;
 4. Pozytywna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej w przypadku uczniów, którzy nie ukończą 15 lat w dniu rozpoczęcia nauki w Branżowej Szkole I Stopnia (niezbędna w celu realizacji praktycznej nauki zawodu);
 5. Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (jeśli dotyczy);
 6. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (jeśli dotyczy);
 7. 2 zdjęcia legitymacyjne (opisane na odwrocie: imię nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania).

UWAGA! (kandydaci do Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1) W sekretariacie szkoły należy pobrać skierowanie na badania lekarskie w celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Zaświadczenie należy dostarczyć do 25.07.2023.

Najważniejsze terminy związane z rekrutacją

(zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe art. 154 ust.1 pkt.2, art 161 Dz.U. 2021r. poz. 1082 ze zm.):

1. Rejestracja kandydatów/wybór preferencji

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi

spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym.

15.05.-19.06.
2023

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

23.06. – 10.07.2023

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 10.07.2023

4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

do 17.07.2023

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

18.07.2023

6. Wydanie dla kandydatów do klas technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia skierowań na badania lekarskie (po zakwalifikowaniu).

do 20.07.2023

7. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od 18.07.2023

do 25.07.2023

8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

26.07.2023

9. Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

26.07.2023

 


  Projekt i wykonanie : MyWebFactory